Abonnementsvoorwaarden EA-Match

versie: mei 2018

Definities

De aangeduide begrippen hebben de volgende betekenis:

 • Overeenkomst: de overeenkomst volgens welke Match iT BV tegen betaling het gebruik van EA-Match© beschikbaar stelt aan een (onderwijs)organisatie.
 • Abonnee: de rechtspersoon met wie Match iT BV een Abonnementsovereenkomst heeft gesloten of sluit.
 • Gebruikers: de personen die door de Abonnee aangegeven zijn als Gebruikers van EA-Match en die als zodanig geautoriseerd zijn van EA-Match gebruik te maken.

Artikel 1. Ingang, duur en wijziging abonnement

 1. Een Abonnement wordt aangegaan voor een looptijd van een jaar (12 maanden) en gaat in op het moment dat de Abonnee gebruiker wordt van de EA-Match.
 2. De overeenkomst wordt na het verstrijken van de initiële looptijd stilzwijgend voortgezet als een overeenkomst voor onbepaalde tijd, met een opzegtermijn van twee maanden.
 3. Match iT BV is gerechtigd de Abonnementsovereenkomst tussentijds en met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder tot enige vorm van schadevergoeding en/of restitutie van de betaalde abonnementskosten verplicht te zijn, indien haar blijkt dat de Abonnee het gebruiksrecht in strijd met de Abonnementsovereenkomst gebruikt, dan wel indien de Abonnee anderszins toerekenbaar tekortschiet in nakoming van zijn verplichtingen, of Match iT BV in redelijkheid mag aannemen dat Abonnee zijn verplichtingen niet nakomt.
 4. Een abonnement kan door de Abonnee alleen schriftelijk of via e-mail worden opgezegd. De Abonnee kan zich via de ontvangstbevestiging van de opzegging hierop beroepen, niet uitsluitend via het eenzijdig doorgeven ervan.
 5. Indien het abonnement wordt beëindigd kan de Abonnee zelfstandig gegevens uit EA-Match downloaden/exporteren. Indien Match iT BV wordt gevraagd deze dienst geheel of gedeeltelijk uit te voeren, dan worden hiervoor separate prijsafspraken gemaakt. Ook is het mogelijk om tegen gereduceerd tarief EA-Match voor Abonnee beperkt beschikbaar te houden voor een nader te bepalen periode.

Artikel 2. Prijzen en betaling van het abonnement

 1. Voor ieder Abonnement wordt een jaartermijn gerekend waarvoor bij aanvang van de abonnementstermijn een factuur wordt gestuurd.
 2. De Abonnee dient de abonnementsprijs binnen de gestelde betalingstermijn van 30 dagen te voldoen. Indien de betaling niet binnen de gestelde termijn is voldaan, kan Match iT BV de software alsmede support behorende bij de Abonnee blokkeren.
 3. Match iT BV is gerechtigd de prijzen jaarlijks te verhogen tot een maximum van 10% op de vigerende abonnementsprijzen.

Artikel 3. Gebruiksrecht

 1. Het (intellectuele) eigendom op EA-Match en EA-Match documentatie komt aan Match iT BV of de rechthebbende die door Match iT BV wordt vertegenwoordigd, toe.
 2. Gebruik van EA-Match is uitsluitend toegestaan aan de binnen de Abonnements­overeenkomst hoeveelheid afgesproken aantal Gebruikers.  
 3. De Abonnee zal de inloggegevens alleen aan de daartoe bevoegde Gebruikers communiceren en deze voor het overige strikt geheim houden.
 4. De Abonnee zal daarbij steeds de vereiste zorg betrachten zodat de door Match iT BV beschikbaar gestelde inloggegevens niet ter kennis komen van onbevoegde derden. De Abonnee maakt aan diens Gebruikers duidelijk dat het niet is toegestaan de inloggegevens aan derden te verstrekken.
 5. De Abonnee en diens Gebruikers verkrijgen een niet-exclusieve, niet-overdraagbare licentie tot het gebruik van EA-Match. Daarbij wordt expliciet geen toestemming verleend om EA-Match aan derden openbaar te maken, dan wel om EA-Match te verveelvoudigen anders dan ten behoeve van het normale, geautoriseerde gebruik door Abonnee zelf en diens Gebruikers.
 6. Match iT BV is te allen tijde gerechtigd om, naar eigen inzicht, de inhoud en verschijningsvorm van EA-Match te wijzigen. Hierbij stelt Match iT BV zich tot doel om naar haar inzicht de gebruikerservaring te verbeteren.
 7. De Abonnee is ervan op de hoogte dat zij in het bezit van geschikte computer- en randapparatuur en een internetverbinding dient te zijn om gebruik te kunnen maken van EA-Match.
 8. De Abonnee dient zich te onthouden van elk gebruik van EA-Match dat onrechtmatig is of schadelijk is voor de belangen van Match iT BV, leveranciers of andere Gebruikers van EA-Match.

Artikel 4. Beschikbaarheid, garantie en toepasselijkheid

 1. Door Match iT wordt bij aangaan van het abonnement aan Abonnee Verwerkers­overeenkomst 3.0 (zie: www.privacyconvenant) aangeboden, ter ondertekening door Abonnee en Match iT BV. Het convenant vertaalt de wet (de AVG) naar de onderwijspraktijk, de afspraken in het convenant vormen het uitgangspunt voor de model Verwerkersovereenkomst. In de privacybijsluiter bij de Verwerkersovereenkomst  beschrijft de leverancier wat zijn product precies doet, welke leerlinggegevens er nodig zijn, wie en welke ander partijen er toegang hebben tot die data, waar de gegevens worden opgeslagen en wat de contactgegevens zijn voor vragen over de privacybescherming. De tweede bijlage, de beveiligingsbijlage, beschrijft welke beveiligingsmaatregelen er zijn getroffen door de leverancier, en wat de afspraken zijn als er zich een beveiligingsincident voordoet (bijvoorbeeld een datalek). De beveiliging van de leerlinggegevens zal een continu punt van aandacht en zorg moeten blijven.
 2. Match iT BV zal zich inspannen om de beschikbaarheid van EA-Match zo groot mogelijk te doen zijn. Match iT BV kan echter niet garanderen dat er nooit storing zal optreden. Wanneer een storing zich voordoet, zal Match iT BV zich met prioriteit inspannen deze te (doen) verhelpen. Match iT BV draagt zorg voor snelle en effectieve afhandeling van vragen voor ondersteuning. Match iT BV beschikt over gekwalificeerde medewerkers die op zorgvuldige wijze ondersteuning verlenen en beschikbaar zijn gedurende normale werkdagen en gebruikelijke werkuren.
 3. Match iT BV ontwikkelt, test en onderhoudt EA-Match met zorg, binnen de grenzen van hetgeen naar de stand der techniek redelijkerwijs kan worden gevergd.
 4. Match iT BV kan niet garanderen dat er bij het gebruik van EA-Match op geen enkele wijze schade kan worden veroorzaakt aan hardware of software van de Abonnee. Het risico van schadelijke programma’s van derden (zoals virussen) die buiten de wil en wetenschap van Match iT BV (o.a. via internet) worden verspreid, kan namelijk niet door Match iT BV worden uitgebannen. Abonnee is zelf verantwoordelijk voor een adequaat beveiligingsniveau van zijn hardware en software tegen de hiervoor bedoelde risico’s.
 5. Match iT BV zal EA-Match met grote zorg ontwikkelen en testen, echter kan niet garanderen dat EA-Match altijd geheel foutloos is of zonder onderbrekingen werkt.

Download hier de brochure
voor StageMatchT!