Managementinformatie

EA-Match is een pakket wat wordt gebruikt als LVS binnen onderwijstypen die gericht zijn op de meer specifieke doelgroepen; leerlingen/cursisten die voor meer maatwerkgericht onderwijs staan ingeschreven op praktijkscholen, VSO, Entree, NT2 en leerlingen die tijdelijk verblijven in een open of gesloten justitiële inrichting.

Wij zien ontwikkelingen bij de begeleiding van het onderwijsproces (Kennis/Vaardigheden/Attitudes, KVA). De inbreng van de docent doet er toe, het opbrengstgericht leren zal verhogen door meetbare begeleiding en een softwarepakket moet hierop kunnen aansluiten. Maatwerkgericht onderwijs is het schoolaanbod inclusief begeleiding op KVA. Het doel is de “beperkte” schooltijd effectief te benutten richting arbeidstoeleiding  of diplomering. Dit impliceert sturing en ingrijpen op de begeleiding van KVA met als uiteindelijk doel het afbouwen van de begeleiding en toename van de mate van zelfstandigheid van de leerling ter voorbereiding op het vervolg na schoolloopbaan.

We willen daarom duidelijk onderscheid maken tussen een LAS en een LVS: Een LVS (LeerlingVolgSysteem) wordt ingezet om de leerlingbegeleiding en de voortgang van de onderwijsprocessen te monitoren, waarnaast een LAS (LeerlingAdministratieSysteem) wordt gebruikt om de administratie rondom de leerlingen (zoals bekostiging/DUO) te verwerken. Deze twee, LAS en LVS, kunnen in de praktijk naast elkaar worden ingevuld door verschillende pakketten, het is dus niet per sé noodzakelijk om hiervoor van één leverancier gebruik te maken. EA-Match beschikt overigens over de BRON-koppeling voor Praktijkonderwijs en kan dus ook als LAS voor Praktijkonderwijs worden gebruikt.

 

Bij de inzet van een leerlingvolgsysteem ligt vanuit de visie van EA-Match de focus vooral op welke manier de begeleiding van de leerling kan worden vastgelegd en geborgd, zodat op ieder moment zichtbaar is bij welke begeleiding de leerling het meest gebaat is. Voorwaarden hierbij zijn dat het OPP, de absentenregistratie en daaraan gekoppeld de verzuimafhandeling maar ook bv. de zorgregistratie, de voortgang tijdens en administratie rondom de interne en externe stages, de voortgang op de (schooleigen én vakspecifieke) leerlijnen en invulling van bijvoorbeeld de (Pre-)Entree-opleiding die binnen een Praktijkschool kan worden aangeboden, goed in beeld worden gebracht. EA-Match voorziet op ieder van deze punten met een schooleigen invulling. Deze invulling moet wat ons betreft namelijk niet afhankelijk zijn van het gekozen leerlingvolgsysteem maar van de processen die de school zelf belangrijk vindt.

Daarnaast kan integrale bovenschoolse stuurinformatie leiden tot een institutionele aanpak, onze visie is dat dit juist ook kan leiden tot versterking van de diversiteit tussen de scholen. Op basis van data-analyse kunnen de sterke punten van iedere school worden onderkend en ingezet ter kansvergroting bij collega-scholen.


Download hier de brochure
voor StageMatchT!