VSO / Praktijkonderwijs

Onze kracht is het individueel begeleiden van de leerling. Ook een tijdelijk verblijf van een leerling is eenvoudig te realiseren binnen EA-Match.

Bij het VSO en het PrO is men zich er terdege van bewust dat kinderen een individuele begeleiding nodig hebben. Hier is EA-Match uitermate geschikt voor.

Nu speciaal voor het VSO de STAGEMODULE! Zonder verdere verplichtingen vrijwel direct aan het werk!

Grootste voordeel? Alle informatie bij elkaar dus weg met al die aparte mapjes en papieren. Hoe lekker is dat?

VSO

Voortgezet speciaal onderwijs is bedoeld voor leerlingen van 12 tot 20 jaar die specialistische of intensieve begeleiding nodig hebben. Het gaat om kinderen met een handicap, een chronische ziekte of een stoornis. Op het vso kunnen ze een gewoon diploma halen, maar het einddoel kan ook zijn een baan te vinden of een plek in de dagbesteding.  De school stelt het ontwikkelingsperspectief vast in overeenstemming met de ouders. Er zijn aangepaste kerndoelen die aangeven wat vso-leerlingen aan het eind van hun schooltijd moeten kunnen en weten.

Het (voortgezet) speciaal onderwijs is georganiseerd in vier clusters:

  • Cluster 1: blinde en slechtziende kinderen
  • Cluster 2: dove en slechthorende kinderen en kinderen met een taal/spraakprobleem
  • Cluster 3: motorisch gehandicapte, verstandelijk gehandicapte en langdurig zieke kinderen
  • Cluster 4: kinderen met psychische stoornissen en gedragsproblemen

Voor plaatsing in het vso is een toelaatbaarheidsverklaring nodig, waar het samenwerkingsverband over beslist.

Het Praktijkonderwijs

Het doel van het praktijkonderwijs is leerlingen toe te leiden naar werk of een vervolgopleiding. Maatwerk en gepersonaliseerd leren zijn kenmerkend: elke leerling volgt een eigen leerroute, die aansluit bij wat hij of zij kan en graag wil. Theorie wordt tot leven gebracht en verdiept door middel van praktische vakken en stages.

Het Praktijkonderwijs richt zich met name op het voorbereiden op voor de leerlingen belangrijke thema’s: wonen, werken, burgerschap, leren en vrije tijd. Leerlingen leren binnen deze thema’s zo goed en zo zelfstandig mogelijk te functioneren binnen de school en in de maatschappij.

Leerlingen in het praktijkonderwijs leren niet alleen uit boeken maar vooral door te doen. In de bovenbouw vormt de stage een belangrijk onderdeel van het leerproces. Een goede stage is vaak de basis voor een reguliere baan. 

Een deel van de leerlingen stroomt na het praktijkonderwijs direct door naar werk. Een ander deel stroomt door naar het mbo voor een vervolgopleiding. 


Download hier de brochure
voor StageMatchT!